Uuden teknologian tuomat mahdollisuudet yritysmaailmassa

Nykypäivänä yrityksen on jatkuvasti vastattava markkinoiden uusiin vaatimuksiin, ja se edellyttää kilpailukyvyn ylläpitämistä. Uudet teknologiat ja työmenetelmät tarjoavat paljon haasteita ja samalla suuria mahdollisuuksia. Yritysmaailman jatkuva kehitys tuo uusia mahdollisuuksia yksi toisensa jälkeen, ja yrityksen on pystyttävä hyödyntämään niitä todella nopeasti. Näin yritys pysyy kilpailukykyisenä muihin kilpailijoihin verrattuna. Samalla syntyy paljon uutta tietoa, jonka hallitseminen ja hyödyntäminen on tärkeää. Nykypäivänä esille nousevat sellaiset avainsanat, kuten tekoäly, koneoppiminen ja IoT.

Uudet teknologiat mahdollistavat tällä hetkellä esimerkiksi tehokkaiden IT-ratkaisujen käyttämistä, jotka eivät ole sidottuja mihinkään paikkaan. Etätyön tekeminen yleistyy ja se on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi työskennellä ja tehdä tulosta. Tulevaisuudessa suurin osa meitä ympäröivästä maailmasta on kiinni verkossa ja tämä tarkoittaa, että yhä enemmän asiakkaita siirtyy nettiin.

Uudet teknologiat eivät ole vieras käsite suomalaisyrityksille, mutta niiden hyödyntäminen on vielä toistaiseksi varovaista. Uusien teknologioiden käyttöönotto tarkoittaa käytännössä oman mukavuusalueen ulkopuolella toimimista ja digitalisaation tuomien palvelujen kehittämistä.

Digitalisaation hyödyntäminen Suomessa

Erilaisten raporttien mukaan Suomella pitäisi olla maailman parhaimmat edellytykset hyödyntää yleistyvää digitalisaatiota. Maan tietoverkko on erinomainen ja esimerkiksi pilvipalveluiden käyttö on hyvällä tasolla. Suomessa kansalaiset ovat myös tottuneet asioimaan verkon välityksellä pankissa ja verkkokaupoissa. Tästä huolimatta maassa hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia liian vähän. Yhtenä syynä tähän voi olla vielä liian vahvasti esillä oleva teollisen kulttuurin perinne. Suomessa asioita saatetaan katsoa turhaan tuotannon eikä asiakkaiden, palveluiden tai liiketoiminnan näkökulmasta.

Digitalisaation tuoma nopea muutos suomalaisen kuluttajan päivittäistavaroiden kuluttamiseen on hyvä esimerkki asiasta. Monet suomalaiset kuluttajat siirtyivät ulkomaalaisten verkkokauppojen palveluihin, mikä yllätti täysin kotimaiset päivittäistavaraketjut. Verkkokauppojen tuomat laajat valikoimat ja nopea palvelu saivat ihmisiä ostamaan entistä enemmän verkosta. Kotimaisten verkkokauppojen kehittymättömyys yllätti monia, sillä vielä vuonna 2015 vain 15 %:lla suomalaisyrityksiä oli verkon kautta tapahtuvaa myyntiä. Kuitenkin esimerkiksi Verkkokauppa.com on ollut piristävä poikkeus, joka hakee kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta.

Tarttuminen uusiin mahdollisuuksiin

Vaikka suurin osa yrityksistä hyväksyy, että digitaalinen murros on väistämätön, ei moni kuitenkaan tiedä, miten edetä konkreettisesti. Yritysten on pystyttävä uudistamaan toimintansa tulevien teknologioiden avulla, mutta voi olla hankalaa osata valita selkein tapa edetä. Erilaiset IT-ammattilaiset voivat silloin olla avuksi kertomassa, miten asiakas voi edistää liiketoimintaansa. Esimerkkejä ovat markkinoinnin automaatio, sosiaalisen median hyödyntäminen ja uudenlaisen asiakaspalvelun teknologiat. Sosiaalisen median keskusteluista voi yritys saada vihjeitä, mihin suuntaan palveluja kannattaisi kehittää.

Nykypäivänä yritysten kansainvälistyminen on selvästi helpottunut, sillä asiakkaat ovat jo valmiiksi verkossa. Suomalaisten yritysten olisi hyödynnettävä entistä enemmän verkon mahdollisuuksia, koska kotimaiset markkinat ovat melko pieniä. Tällä hetkellä jopa kohtalaisen pienillä investoinneilla voi syntyä suuria voittoja, mutta tämä edellyttää uusien teknologioiden hyödyntämistä. Yrityksillä on sen lisäksi oltava oikea asenne ja osaamistaso, jotta verkossa tapahtuva myynti onnistuisi toivotulla tavalla. Nykypäivän myyjän tehtävänä on tehdä ostotapahtumasta tunnekokemus, jotta syntyisi pitkä asiakassuhde.

Uusien teknologioiden omaksuminen

Uudet teknologiat tuovat yritykselle taloudellisen ja strategisen kilpailuedun, vaikka niiden omaksuminen voikin olla hidasta. Yritysten muutoshitauteen vaikuttavat erityisesti vanhat järjestelmät, joiden uskotaan riittävän pidemmällä aikavälillä. Lisäksi monissa yrityksissä uskotaan, että uusien teknologioiden tuomat hyödyt ovat lähinnä marginaalisia. Tämän takia teknologiaan ei sijoiteta rahaa, ja lopulta käy usein niin, että yritys on jäljessä kilpailijoiden kehityksestä. Nykypäivänä tulisikin ajatella enemmän, että uusi teknologia on liiketoiminnan tulevaisuuden elinehto, eikä pelkästään kilpailuetu.

Tänä päivänä yrityksen on pystyttävä antamaan asiakkaille lisäarvoa useammalla mahdollisella tavalla. Enää ei välttämättä riitä, että yrityksellä on sopivanhintainen ja laadultaan erinomainen tuote. Entistä tärkeämpi on itse asiakaskokemus ja se on siirtymässä yhä enemmän verkkokaupan puolelle. Tämän takia yrityksen on pysyttävä mukana digitaalisen muutoksen kehityksessä. Jääminen pois kehityksestä tarkoittaa kilpailijoita heikompaa lisäarvoa ja asiakkaiden menetystä. Uusilla teknologioilla yritys varmistaa oman kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa, ja ne voivat lisäksi tarjota entistä enemmän mahdollisuuksia menestykseen.

Teknologian kehitys ja tulevaisuus

Jatkuvasti kehittyvän teknologian haasteet ja mahdollisuudet näkyvät myös liiketoiminnan ulkopuolella. Koska kaiken muutoksen tarkoituksena on lopulta ihmisten hyvinvoinnin kasvattaminen, on yritysten muistettava kunnioittaa ympäristöä. Tämä tarkoittaa käytännössä erilaisten ihmisryhmien huomioimista ja seuraamista teknologian vaikutusta luontoon. Uudet teknologiat ovat monesti ympäristöystävällisimpiä. Sen lisäksi niiden avulla yhä useampi maapallon asukkaista on perillä erilaisista ympäristöasioista. On mielenkiintoista nähdä, millä tavalla uudet teknologiat tulevat vaikuttamaan sekä globaalisti ihmisten vaurauteen että yleisemmin maapallon hyvinvointiin.

Yhteenveto

Uudet teknologiat tuovat paljon mahdollisuuksia liiketoiminnalle varsinkin digitalisaation kautta. Yhä suurempi osa asiakkaista on siirtymässä verkon puolelle ja yritysten on pystyttävä vastaamaan tähän muutokseen. Nykypäivänä tuote- ja hintajohtajuus eivät enää riitä yksinään, vaan yrityksen on pystyttävä tarjoamaan kokonaisvaltainen asiakaskokemus. Digitalisaatio tarjoaa tähän toimivat työkalut, kuten sosiaalisen median ja muita uusia markkinointikanavia. Tulevaisuudessa yrityksen teknologinen kehitys tulee olemaan yhä enemmän elinehto liiketoiminnan jatkuvuudelle. Uusien teknologioiden uskotaan myös ratkaisevan monia maapallon ongelmia, kuten ympäristöhaasteita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *